Wound Culture

نام کامل تستWound Culture
نام اختصاریWond. Cul
نوع نمونهماده ی چرکی یا بافت نرم
حجم نمونه۰/۵ ml
روش انجامCulture & grame stain
بخشمیکروب شناسی
ماشین
زمان انجام۴ روز گزارش اولیه ۲۴ ساعت گزارش نهایی ۳ روز بعد
شرایط نگهداری نمونهنگهداری در ظروف استریل در دمای اتاق تا ۲۴ ساعت و در لوله های استریل حاوی سواپ تا ۴۸ ساعت- نباید نمونه ی زخم در دمای یخچال و فریزر نگهداری شود
شرایط ارسالنگهداری در ظروف استریل در دمای اتاق تا ۲۴ ساعت و در لوله های استریل حاوی سواپ تا ۴۸ ساعت- نباید نمونه ی زخم در دمای یخچال و فریزر نگهداری شود
شرایط بیمارعدم مصرف انتی بیوتیک بیش از ۳ روز قبل از نمونه گیری- عدم تخلیه ترشحات زخم قبل از نمونه گیری توسط بیمار- عدم استفاده از پمادهای موضعی در محل ضایعه
معیارهای رد نمونهنمونه با برچسب اشتباه، نمونه هایی که انتقال آنها بیش از ۲۴ طول کشیده است و کشت داده نشده- حجم ناکافی نمونه- آلودگی خارجی
موارد دیگرتا ۱ سواپ جهت تهیه لام مستقیم و ۱ سواپ جهت کشت
کاربردکشت زخم هنگامی ضرورت می یابد که زخم دارای علایم عفونت مانند قرمزی، تورم، گرمی، درد باشد- در بیماران پس از عمل جراحی که دچار تب مداوم با علت ناشناخته می باشد محل زخم را حتی اگر علایمی دال بر وجود عفونت وجود نداشته باشد باید مورد بررسی قرار داد و کشت داد- هرگونه ترشح خودبه خود از یک زخم یا بافت نرم