Widal

نام کامل تستWidal
نام اختصاریWidal
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۰.۵
روش انجامAgglutination
بخشسرولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونهتا ۲روز در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، و پس از آن در دمای ۲۰-درجه سانتیگراد
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمارتوصیه نمی‌شود
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، حجم ناکافی نمونه
موارد دیگر
کاربردتشخیص بیماری تب تیفوئیدی(تب روده، حصبه)، وجود علایم مشکوک به بیماری حصبه