Urease H pylori

نام کامل تستUrease H pylori
نام اختصاریRUT
نوع نمونهبافت معده
حجم نمونه
روش انجامکاتالیز اوره به آمونیوم
بخشسرولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونه۱روز در دمای ۲۵-۲۰
شرایط ارسالدر دمای ۲۵-۲۰درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، میزان ناکافی
موارد دیگردر همان روز انجام شود
کاربرد