دپارتمان هماتولوژی

خون‌شناسی یا هماتولوژی (به انگلیسی: hematology) به مطالعه یاخته‌های خونی، انعقاد خون و فرایند خونسازی می‌پردازد. این علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهای خونی، پیش سازهای سلولهای خونی را در مغز استخوان، ساختارهای شیمیایی پلاسما و عمل پلاکتها و پروتئین‌هایی که در سیستم انعقادی دخالت دارند را بررسی می‌کند.

در بخش هماتولوژی علاوه بر دستگاه های اتوماتیک آزمایش‌هایی انجام می‌گردد که غیر وابسته به دستگاه شمارنده سلولی می‌باشند و  اساس انجام بر روش‌های تایید شده آزمایشگاه مرجع سلامت کشور منطبق می‌باشد.

از جمله الکتروفورز هموگلوبین جهت ردیابی علت کم خونی‌های غیر از فقر آهن و یا بدون علت الکتروفورز پروتئین‌های خون، با علل شایع در تشخیص ناهنجاریهای کبد و مغز استخوان.

مثال دیگر آزمایش G۶PD است که برای تشخیص علت زردی در نوزادانی که کاهش بیلی‌ روبین خون به طول انجامیده یا زردی و کم خونی بدون علت در نوزادان، اطفال و حتی بزرگسالان انجام می‌شود و همچنین سایر آزمایش‌ها که تشخیص آنها وابسته به تهیه لام خون محیطی می‌باشد. 

دستگاه شمارنده‌ با قابلیت تشخیص سلول های غیرنرمال

انجام تست‌های تخصصی Sucros Test, Ham Test, PNH, OF

بررسی مورفولوژی کلیه لام های مشکوک

تایید آزمایش گروه خون به روش لوله ای علاوه بر روش معمول

تست‌های دپارتمان هماتولوژی

نام کامل تستنوع نمونهبخش
Acid Hemolysis (Ham Test).xlsxسرم بیمار به همراه خون تام دفیبرینه یا EDTAهماتولوژی
Blood Groupخون تام حاوی EDTA k۳هماتولوژی
Clotting time (CT)خون تامهماتولوژی
Cold Agglutinationسرم یا پلاسمای بیمارهماتولوژی
Complete Blood Countخون تام حاوی EDTA k۳هماتولوژی
Eosinophilia in nasal secretionsترشحات بینیهماتولوژی
Erythrocyte sedimentation rateخون کامل سیتراته(سدیم سیترات ۳.۸)هماتولوژی
Fibrinogen، پلاسمای PCسیتراته، (سدیم %سیترات ۳.۲هماتولوژی
Glucose-۶- Phosphate Dehydrognaseخون کامل EDTAهماتولوژی
Hemoglobin A۲خون کامل EDTAهماتولوژی
Hemoglobin electrophoresisخون کامل EDTAهماتولوژی
Hemoglobin Fخون کامل EDTAهماتولوژی
LE. Cellخون تام دفیبرینههماتولوژی
Leishmania Direct smearنمونه زخمهماتولوژی
Lupus Anti Coagulantپلاسمای سیتراته(سدیم سیترات ۳.۲ %)هماتولوژی
Osmotic Fragilityخون هپارینههماتولوژی
Partial thromboplastin timeپلاسمای سیتراته(سدیم سیترات ۳.۲ %)هماتولوژی
Protein Cپلاسمای سیتراته(سدیم سیترات ۳.۲ %)هماتولوژی
Protein Electrophoresis Serumسرم، مایع نخاع(CSF)هماتولوژی
Protein Sپلاسمای سیتراته(سدیم سیترات ۳.۲ %)هماتولوژی
Prothrombin Timeپلاسمای سیتراته(سدیم سیترات ۳.۲ %)هماتولوژی
Reticulocyteخون تامهماتولوژی
Sucrose hemolysis testخون تام حاوی EDTAهماتولوژی

تجهیزات دپارتمان هماتولوژی

دستگاه الکتروفورز سبیا

(گلد استاندارد الکتروفورز هموگلوبین و پروتئینهای خون)

دستگاه سل کانتر
سیسمکس K 1000

دستگاه سل کانتر تمام اتوماتیک
سیسمکس xn350

میکروسکوپ

دستگاه سدیمان آنالیزر صد کاناله

انکوباتور ۳۷درجه خشک و بن ماری