دپارتمان سرولوژی

معرفی دپارتمان سرولوژی

تست های Wright، Coombs Wright و ۲ME بصورت لوله ای انجام می‌شود همچنین تست های Direct Coombs و Indirect Coombs بصورت لوله ای و با کنترل Check Cell انجام می‌شود.

تست‌های دپارتمان سرولوژی

نام کامل تستنوع نمونهبخش
۲MEسرمسرولوژی
Antistrepholysin- O (ASO)سرمسرولوژی
Calculus Analysis(Stone)سنگ دفع شده از بدنسرولوژی
Coombs Wrightسرم، مایع نخاع، مایعات بدنسرولوژی
Coombs Wrightخون تام حاوی EDTA k۲سرولوژی
Coombs( Indirect )سرمسرولوژی
C-Reactive Protein (CRP)سرم، مایع نخاعسرولوژی
Mono Testسرمسرولوژی
Rapid Plasma Reaginسرم، مایع نخاعسرولوژی
Romatoid Factorسرم، مایع نخاعسرولوژی
Urease H pyloriبافت معدهسرولوژی
VDRLسرم , مایع نخاعسرولوژی
Widalسرمسرولوژی
Wrightسرم، مایع نخاع، مایعات بدنسرولوژی

تجهیزات دپارتمان سرولوژی