دپارتمان بیوشیمی

دپارتمان بیوشمی خون ، ادرار و مایعات بدن یکی از پراهمیت ترین بخش های آزمایشگاه می باشد که با استفاده از اتوآنالیزرهای Mindray و Prestige ژاپن و دستگاه فول اتوماتیک ادراری DIRUI که برای اولین بار درایران نصب گردیده و نیز دستورالعمل های مدون (SOP) و پرسنل آموزش دیده و نظارت مستمر مسئول فنی و سوپروایزر، سرویس استاندارد و با کیفیتی به پزشکان و متخصصین نفرولوژی ، اورولوژی ، داخلی و قلب ارائه می نماید . همچنین دستگاه های الکترولیت آنالیزرProlyte آمریکا و فلیم فتومتر Corning انگلستان تمام الکترولیت ها(Mg ,Zn ,Na ,k ,Li ,Cl ,Cu ) را با رعایت کنترل کیفی و استاندارد های مورد نظر آزمایشگاه مرجع سلامت بصورت روزانه به همکاران گرامی پاسخ دهی می نماید .

انجام کلیه آزمایشهای تخصصی بیوشیمی بدون نیاز به ارسال

انجام آزمایش هموگلوبین A۱C با دستگاه Cobas C۳۱۱ قابل مقایسه با روش HPLC

انجام CRP و RF به روش کمی

انجام آزمایش D-Dimer به صورت اورژانسی

تست‌های بخش بیوشیمی

نام کامل تستنوع نمونهبخش
Alanine Aminotransferaseسرم، مایعات بدنبیوشیمی خون
Albuminسرم، مایعات بدنبیوشیمی خون
Albumin ( Urine)ادراربیوشیمی خون
Alk.ph (Heat stable)سرمبیوشیمی خون
Alkaline Phosphataseسرم، مایعات بدنبیوشیمی خون
Ammoniaخون تام حاوی EDTA k۲بیوشیمی خون
Amylaseسرمبیوشیمی خون
Amylase( Urine)مایعات بدن، ادرار ۱۲ ساعته یا ادرار ۲۴ ساعتهبیوشیمی خون
Arterial Blood Gasخون هپارینهبیوشیمی خون
Aspartate Aminotransferase (AST) (SGOT)سرمبیوشیمی خون
Bilirubin Directسرم، پلاسمای EDTA K۳بیوشیمی خون
Bilirubin Totalسرم، پلاسمای EDTA K۳بیوشیمی خون
Blood Sugar(FBS, BS,…)سرم، مایع نخاع، مایعات بدنبیوشیمی خون
Calciumسرم، مایعات بدنبیوشیمی خون
Calcium Ionizedسرمبیوشیمی خون
Calcium urineادرار رندوم یا ادرار ۲۴ ساعته همراه نگهدارندهبیوشیمی خون
Chlorideسرم، مایعات بدن، مایع نخاع، ادرار رندم یا ۲۴ ساعتهبیوشیمی خون
Cholesterolسرم، مایعت بدنبیوشیمی خون
Citrat urineادرار رندوم یا ادرار ۲۴ ساعته همراه نگهدارندهبیوشیمی خون
Complement C۳سرمبیوشیمی خون
Complement C۴سرمبیوشیمی خون
Copperسرمبیوشیمی خون
Copperادرار رندوم یا ادرار ۲۴ ساعته همراه نگهدارندهبیوشیمی خون
C-Reactive Protein Quantitativeسرمبیوشیمی خون
C-Reactive Protein, High Sensitivityسرمبیوشیمی خون
Creatine Kinaseسرم غیر همولیزبیوشیمی خون
Creatine Kinase MB Isoenzymeسرم غیر همولیزبیوشیمی خون
Creatinine Urineادرار رندوم یا ادرار ۲۴ ساعته همراه نگهدارندهبیوشیمی خون
D-Dimerپلاسما سیتراتهبیوشیمی خون
Gamma Glutamyltransferase (GGT)سرمبیوشیمی خون
Glucose Tulerance Testسرمبیوشیمی خون
Glucose urineادرار ۲۴ ساعتهبیوشیمی خون
Glucose(Sugar)سرم، مایع نخاع، مایعات بدنبیوشیمی خون
HDL- Cholestrolسرمبیوشیمی خون
Immunoglobulin Aسرم، مایعات بدنبیوشیمی خون
Immunoglobulin Gسرم، مایعات بدنبیوشیمی خون
Immunoglobulin Mسرم، مایعات بدنبیوشیمی خون
Ironسرم غیر همولیزبیوشیمی خون
Lactateخون هپارینهبیوشیمی خون
Lactate Dehydrogenaseسرم غیر همولیز،بیوشیمی خون
Lipaseسرمبیوشیمی خون
Lithiumسرمبیوشیمی خون
Low Density Lipopoteinسرمبیوشیمی خون
Magnesiumسرمبیوشیمی خون
Micro Albumin Urineادرار رندم یا ادرار ۱۲ یا ۲۴ ساعته همراه نگهدارندهبیوشیمی خون
Oxalate urineادرار رندم یا ادرار۲۴ ساعته همراه نگهدارندهبیوشیمی خون
Phosphorusسرمبیوشیمی خون
phosphorus urineادرار ۲۴ ساعته همراه نگهدارندهبیوشیمی خون
Potassiumسرمبیوشیمی خون
Potassiumادراربیوشیمی خون
Protein. Totalسرم ونمونه CSFبیوشیمی خون
Protein. TotalUrineبیوشیمی خون
Romatoid Factor Quantitativeسرمبیوشیمی خون
Sodiumسرمبیوشیمی خون
Sodium Urineادراربیوشیمی خون
Trigliseridsسرمبیوشیمی خون
unsaturated iron binding capacityسرم غیرهمولیز و غیر لیپیمیکبیوشیمی خون
Urea ( Serum )سرمبیوشیمی خون
Urea urineادرار رندوم یا ادرار ۲۴ ساعتهبیوشیمی خون
Uric Acid Serumسرمبیوشیمی خون
Urine Magnesiumادرار رندوم یا ۲۴ ساعتهبیوشیمی خون
Zincسرم، ادرار ۲۴ ساعته همراه نگهدارندهبیوشیمی خون

تجهیزات دپارتمان بیوشیمی

بیلیروبینمتر
ERMA

اتوآنالیزر تمام اتوماتیک
هیتاچی۹۱۲

اتوآنالیزر
سلکترا

یون آنالیزر ISE

فتومتر

سانتریفیوژ