دپارتمان ایمونولوژی

بهره گیری از سه دستگاه برتر دنیا جهت اندازه‌گیری هورمونها

نجام آزمایش‌های غربالگری مادران باردار با نرم‌افزار مورد تایید مرجع سلامت

انجام کلیه آزمایش‌های اتوایمیون با دستگاه تمام اتوماتیک

استفاده از دستگاههای تمام اتوماتیک به جای سیستم الایزای دستی

آزمایش‌های هورمونی این بخش به سه روش انجام می‌شوند:

ECLIA) Electro Chemi Luminescence)

روش الکتروکمی لومینسانس را با توجه به مزایایی جمله دقت، صحت، قابلیت سنجش چند مولکول متفاوت به طور همزمان در نمونه مورد آزمایش، جوابدهی سریع حتی برای تست های فوق تخصصی و عدم اتلاف وقت و در نتیجه رضایت مندی هرچه بیشتر بیماران و پزشکان محترم که هدف تمامی همکاران می باشد را می توان به عنوان روشی که نسبت به سایر روش ها ارجحیت دارد در نظر گرفت. با این روش کمی لومینسانس نیز یک روش نوین در سنجش مولکول ها می باشد ولی به دلایلی که در این مقاله جایگاه مطرح نمودن این بحث نمی باشد جایگاه خود را سریعاً به الکتروکمی لومینسانس تغییر داده است و چنانچه آزمایشگاهی شرایط انجام تست به روش الکتروکمی را داشته و همچنین کیفیت در پاسخ دهی به بیماران را در سرلوحه عملکرد خود قرار داده باشد مطمئناً این روش را به سایر روش ها ترجیح خواهد داد.

Elisa) Enzyme- Linked Immunoab Sorbent Assay)

تست الیزا یک آزمایش ارزان و نسبتاً دقیق است و در آن یک نمونه خونی گرفته شده و در دور بالا سانتریفوژ می‌شود. پس از جداسازی سرم خون از ذرات٬ یک ماده معرف(بسته به ویروس مورد ردیابی) به سرم خون اضافه می‌شود که محلول را رنگی می‌کند و وجود پادتن‌های ضد ویروس موردنظر را مشخص می‌سازد.

غالباً برای جلوگیری از نتایج مثبت کاذب در الیزا٬ پس از مثبت شدن الیزا از تست وسترن بلات برای تأیید استفاده می‌شود.

تست الایزا را در حالت معمول برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی بکار می برند بدین ترتیب که یکی از این دو ماده در بستر جامد ثابت می شود و برای ردیابی دومی بکار گرفته می شود، اما اساساً برای ردیابی هر جفت ماده ای که مثل جفت آنتی ژن و آنتی بادی به هم گرایش داشته و قدرت اتصال مناسبی نسبت به هم دارند میتواند بکار گرفته شود (مثلاً لکتین به لیگاند مربوطه اش یا مولکول به گیرنده اختصاصی اش) البته این پدیده یعنی اتصال بین دو ماده ای که آنتی بادی و آنتی ژن نیستند اما گرایش به هم دارند اغلب اوقات مشکل آفرین است و برای بالا بردن حساسیت و اختصاصیت اتصال بین آنتی بادی و آنتی ژن در الایزا باید این اتصالات ناخواسته را به طریقی مهار کرده و یا کارهای جبرانی لازم را در نظر گرفت.

ELFA (Enzyme LineleinyImmunoFloresens Assay) Vidas

تست‌های دپارتمان ایمونولوژی

نام کامل تستنوع نمونهبخش
Alfa ۱ Anti Trypsinسرم، پلاسمای هپارینهایمونولوژی
Androstenedioneسرمایمونولوژی
Anti Acetylcholine Receptor Anti bodyسرمایمونولوژی
Anti Cardiolipin (IgG)سرمایمونولوژی
Anti Cardiolipin (IgM)سرمایمونولوژی
Anti centromer Abسرمایمونولوژی
Anti ds DNAُسرمایمونولوژی
Anti Gliadin Ab(IgA)سرمایمونولوژی
Anti Gliadin Ab(IgG)سرمایمونولوژی
Anti Glutamic acid decarboxylase Abسرمایمونولوژی
Anti listeria IgMسرمایمونولوژی
Anti MCVسرمایمونولوژی
Anti mitochondrial M۲ Antibodyسرمایمونولوژی
Anti Muscle Specific Kinase Abسرمایمونولوژی
Anti nuclear Antibodiesسرم، مایع نخاعایمونولوژی
Anti phospholipid Ab (IgG)سرمایمونولوژی
Anti Phospholipid Ab (IgM)سرمایمونولوژی
Anti RNPسرمایمونولوژی
Anti Saccharomyces cerevisiae Antibody (IgG)سرمایمونولوژی
Anti Smith Abسرمایمونولوژی
Anti Smooth Muscle Abسرمایمونولوژی
Anti Sperm Abسرمایمونولوژی
Anti Thyroglobulinسرمایمونولوژی
Anti Tissue Transglutaminase IgAسرمایمونولوژی
Anti tissue Transglutaminase IgGسرمایمونولوژی
Anti u۱ Ribonucleo proteinسرمایمونولوژی
AntiJO-۱سرم پلاسماایمونولوژی
Anti-Sjogren Syndrome Aسرمایمونولوژی
Anti-Sjogren Syndrome Bسرمایمونولوژی
avidity test VZVسرمایمونولوژی
B۲ Glycoprotein Ab G-Mسرمایمونولوژی
Beta-۲- Microglobulinسرمایمونولوژی
Beta-۲- Microglobulin Urineادرارایمونولوژی
Borrelia Burgdo feri(IgG)سرم، پلاسمای EDTAدار، پلاسمای سیتراته، CSFایمونولوژی
Borrelia Burgdo feri(IgM)سرم، پلاسمای EDTAدار، پلاسمای سیتراته، CSFایمونولوژی
Brucella IgGسرمایمونولوژی
Brucella IgGسرمایمونولوژی
C۱ inhibitorسرمایمونولوژی
C۱Qسرمایمونولوژی
Calprotectin Stoolمدفوعایمونولوژی
Canca (Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies) (PR۳)سرمایمونولوژی
CH۵۰سرمایمونولوژی
Chlamydia IgGسرمایمونولوژی
Chlamydia IgMسرمایمونولوژی
circulating immune complexesسرمایمونولوژی
Cystatin Cسرم، پلاسمای EDTAدارایمونولوژی
Cytomegalovirus Ab, IgGسرم، مایع نخاع، مایعات بدنایمونولوژی
Cytomegalovirus Ab, IgMسرم، مایع نخاع، مایعات بدنایمونولوژی
Elastaseمدفوعایمونولوژی
Endomysial (EMA) (IgA)سرمایمونولوژی
Endomysial (EMA) (IgG)سرمایمونولوژی
Epstein- Barr Virus Ab(Viral Capsid Antigen) , (IgG)سرمایمونولوژی
Epstein- Barr Virus Ab(Viral Capsid Antigen) , (IgM)سرمایمونولوژی
Fluorescent Treponemal antibody absorption test IgGسرم، پلاسمای EDTAدار یا هپارینه، CSFایمونولوژی
Free Thyroxin Indexسرمایمونولوژی
Glomerular Basement Membrane Abسرمایمونولوژی
HDV Abسرم، پلاسمای EDTAدار، پلاسمای هپارینه، مایعات بدنایمونولوژی
Helicobacter pylori Antibody, IgAسرمایمونولوژی
Helicobacter pylori Antibody, IgGسرمایمونولوژی
Helicobacter pylori Antibody, IgMسرمایمونولوژی
Hepatitis A Virus Ab IgMسرمایمونولوژی
Hepatitis A Virus Ab Totalسرمایمونولوژی
Hepatitis B Core Antibodyسرمایمونولوژی
Hepatitis B Surface Antibodyسرمایمونولوژی
Hepatitis B Surface Antigenسرمایمونولوژی
Hepatitis B Virus Ab(IgM)سرم، پلاسمای EDTAدار، هپارینه یا سیتراتهایمونولوژی
Hepatitis Be Antibodyسرمایمونولوژی
Hepatitis Be Antigenسرمایمونولوژی
Hepatitis C Virus Antibodyسرمایمونولوژی
Hepatitis C Virus Western Blotسرمایمونولوژی
Herpes Simplex Virus (HSV) Type ۱ (IgG)سرم، مایع نخاع، مایعات بدنایمونولوژی
Herpes Simplex Virus (HSV) Type ۱ (IgM)سرم، مایع نخاع، مایعات بدنایمونولوژی
herpes simplex virus ۱,۲ IgGسرم، پلاسمای EDTAدار یا هپارینه مایعات بدنایمونولوژی
herpes simplex virus ۱,۲ IgMسرم، پلاسمای EDTAدار یا هپارینه مایعات بدنایمونولوژی
HEV Abسرمایمونولوژی
Human immuonodifiency Virus Ab ۱+۲سرم پلاسماایمونولوژی
Human T-cell Lymphotrophic Virus (۱-۲) Abسرم، پلاسمای EDTAدار، پلاسمای هپارینه، مایعات بدن، CSFایمونولوژی
Immunoglobulin Eسرم، مایعات بدنایمونولوژی
Interleukin ۶سرم، پلاسمای EDTAدار، CSFایمونولوژی
Kala Azar Abسرم، مایعات بدنایمونولوژی
Listeria Ab IgGسرمایمونولوژی
Liver Kidney microsom antibodyسرم پلاسماایمونولوژی
Measles IgGسرم، مایعات بدن، CSFایمونولوژی
Measles IgMسرم، مایعات بدن،CSFایمونولوژی
Mumps IgGسرم، CSFایمونولوژی
Mumps IgMسرم، CSFایمونولوژی
Mycoplasma(IgG)سرم، پلاسمای EDTAدار یا هپارینهایمونولوژی
Mycoplasma(IgM)سرم، پلاسمای EDTAدار یا هپارینهایمونولوژی
Neuromyelitis optica Ab(IgG)سرم، پلاسمای EDTAدار یا سیتراته، CSFایمونولوژی
Osteocalcinسرم، پلاسمای EDTAدارایمونولوژی
Panca Perinuclear Antineutrophil Cytoplasmicسرمایمونولوژی
Pneumonia Ab IgGسرمایمونولوژی
Pneumonia Ab IgG۲سرمایمونولوژی
RNP-SM IgGسرمایمونولوژی
SCL-۷۰ antibodyسرم، پلاسمای EDTAدارایمونولوژی
Toxo avidity Testسرمایمونولوژی
Varicella- Zoster Virus (IgG)سرمایمونولوژی
Varicella- Zoster Virus (IgM)سرمایمونولوژی

تجهیزات دپارتمان ایمونولوژی

دستگاه کمی لومینسانس
مگلومی۲۰۰۰

دستگاه الیزا فول اتومات
BIO RAD EVOLIS

ایمنوفلورانس
VIDAS

دستگاه الیزا ریدر
HIPERION