دپارتمان انگل‌ شناسی

اجرای برنامه‌ی کنترل کیفی هم تراز با آزمایشگاه های پیشرفته میکروب‌شناسی و برنامه های کنترل کیفی داخلی و خارجی

تهیه سوش‌های استاندارد باکتری‌ها از شرکت‌های معتبر اروپا

در اختیار داشتن تمامی محیط‌های کشت تجاری

در اختیار داشتن دستگاه پیشرفته جهت انجام کمی تست های آنتی بیوگرام و تشخیص باکتریایی و قارچی با دقت و صحت بالا

معرفی دپارتمان انگل شناسی

آزمایش‌های مربوط به بخش انگل‌شناسی توسط کارشناس مسئول این واحد از ساعات ابتدایی شروع به کار آزمایشگاه انجام می‌شود.

نمونه‌های این واحد به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱ – نمونه‌های کشت که بلافاصله تفکیک و تحویل بخش میکروب‌شناسی داده می‌شود تا بلافاصله کشت انجام شود.

۲ – نمونه‌های واحد انگل‌شناسی که به روش‌های متداول و مورد تایید استانداردهای آزمایشگاهی انجام می‌گردد.

در این واحد همچون سایر بخش‌ها نمونه‌های اورژانسی در اولویت هستند. در تشخیص اوژانسی بودن نمونه علاوه بر درخواست بیمار یا پزشک، پرسنل بخش موظف به در اولویت قرار دادن نمونه‌هایی با شرایط تعریف شده‌ی یک نمونه‌ی اورژانسی هستند (از جمله نمونه‌های اسهالی، موکوسی، خونی و…)

 

تست‌های دپارتمان میکروب شناسی

نام کامل تستنوع نمونهبخش
Fat Stool(III)مدفوعانگل شناسی
Ova & Parasites Stool (OP)مدفوعانگل شناسی
Ova & Parasites Stool (OP)مدفوعانگل شناسی
PH. Stoolمدفوعانگل شناسی
PH. Stoolمدفوعانگل شناسی
Scotch testچسپ مقعدیانگل شناسی
Hpylori Stoolمدفوعانگل شناسی
Calprotectinمدفوعانگل شناسی

تجهیزات دپارتمان انگل شناسی