PH. Stool

نام کامل تستPH. Stool
نام اختصاریPH. St
نوع نمونهمدفوع
حجم نمونه۱/۳ ظرف مدفوع
روش انجام
بخشانگل شناسی
ماشین
زمان انجام۲-۱ روز
شرایط نگهداری نمونهکمتر از ۲ ساعت در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط ارسالکمتر از ۱ روز در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد
شرایط بیمارمصرف باریم و مسهل از یک هفته قبل نداشته باشد
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، حجم ناکافی نمونه، آلودگی ظرف نمونه
موارد دیگر
کاربردکمک به تشخیص حضور E.coli یا روتاویروس ها در دستگاه گوارش