Partial thromboplastin time

نام کامل تستPartial thromboplastin time
نام اختصاریPTT
نوع نمونهپلاسمای سیتراته(سدیم سیترات ۳.۲ %)
حجم نمونه۱
روش انجامCoagolometric
بخشهماتولوژی
ماشینSysmex CA۵۰
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونهتا ۴ ساعت در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد، ،۲ هفته در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد
شرایط ارسالمنجمد
شرایط بیمارتزریق هپارین زمان را طولانی می کند
معیارهای رد نمونهضدانعقاد نامناسب، همولیز، لخته، حجم ناکافی نمونه، نگهداری نمونه بیش از ۴ ساعت در دمای اتاق
موارد دیگرسی دقیقه تا یک ساعت قبل از دوز بعدی هپارین انجام شود
کاربردبرای ارزیابی مسیر داخلی و مشترک انعقادی و نیز مانیتورینگ درمان با هپارین و همچنین در بررسی کمبودهای اکتسابی یا مادر زادی فاکتورهای انعقادی دخیل در مسیر داخلی و مشترک انعقادی استفاده می شود (فاکتورهای ۹ ، ۸ ، ۱۱ ، ۵ ، ۲ ، ۱۰ ، ۱ ) .