Ova & Parasites Stool (OP)

نام کامل تستOva & Parasites Stool (OP)
نام اختصاریOP
نوع نمونهمدفوع
حجم نمونه۵ gr
روش انجام
بخشانگل شناسی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونهتا ۱ روز در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد
شرایط ارسالکمتر از ۱ روز در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد
شرایط بیمارترجیحاً ۲ روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی بیوتیک اجتناب گردد. و ۷ روز قبل از نمونه‌گیری از مصرف داروهائی نظیر آهن، منیزیوم و داروهای ضد اسید، آلومینیوم، باریم اجتناب گردد
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، حجم ناکافی نمونه، آلودگی ظرف نمونه
موارد دیگر
کاربرد