Mumps IgM

نام کامل تستMumps IgM
نام اختصاریMum/M
نوع نمونهسرم، CSF
حجم نمونه۰/۵
روش انجامElisa
بخشایمونولو‍ژی
ماشین
زمان انجامشنبه و سه‌شنبه
شرایط نگهداری نمونه۷ روز در دمای ° ۸-۲ و ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
شرایط ارسالدر دمای ° ۸-۲ یا ° ۲۰-
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهضدانعقاد نامناسب(هپارین)
موارد دیگر
کاربردتشخیص عفونت اخیر با ویروس Mumps