Mono Test

  
نام کامل تستMono Test
نام اختصاریMono Test
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۰.۵
روش انجامAgglutination
بخشسرولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونهتا ۲ روز در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، و پس از آن در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، حجم ناکافی نمونه
موارد دیگر
کاربرد