Leishmania Direct smear

نام کامل تستLeishmania Direct smear
نام اختصاریLishma. Dir
نوع نمونهنمونه زخم
حجم نمونه
روش انجامGiemsa Staining
بخشهماتولوژی
ماشین
زمان انجام۱-۲ روز
شرایط نگهداری نمونهترجیحاً پس از نمونه‌گیری رنگ آمیزی گردد
شرایط ارساللام در ظرف مناسب در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد ارسال گردد
شرایط بیماراز بتادین، ترکیبات دارای جیوه و پماد استفاده نکرده باشد
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده،
موارد دیگر
کاربردتشخیص لیشمانیوز و یافتن انگل لیشمانیا در ضایعه مشکوک