Helicobacter pylori Antibody, IgA

نام کامل تستHelicobacter pylori Antibody, IgA
نام اختصاریH.P/M
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۰.۵
روش انجامElisa
بخشایمونولوژی
ماشینAlegria
زمان انجامیک شنبه و چهارشنبه
شرایط نگهداری نمونهتا ۵ روز در دمای ۸-۲درجه سانتیگراد،۶ ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد،
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونههمولیتیک، لیپیمیک، ایکتریک
موارد دیگراز ذوب و فریز مجدد نمونه خودداری شود
کاربردتشخیص عفونت اخیر با باکتری H. pylori(یکی از عوامل شناخته شده در ایجاد زخم معده)در طول دوره‌ی درمان
به منظور ارزیابی میزان اثربخشی درمان
مثبت شدن نتیجه‌ی تست H. pylori در حضور دیگر علایم مشکوک به زخم معده