Fungi Direct

نام کامل تستFungi Direct
نام اختصاریFungi. Di
نوع نمونهتراشه ناخن، مو، پوست و...
حجم نمونه
روش انجام
بخشمیکروب شناسی
ماشین
زمان انجام۲ روزه
شرایط نگهداری نمونه۲روز در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد
شرایط ارسالدر دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد
شرایط بیمارتا ۳ روز قبل از انجام آزمایش از مصرف داروهای ضدقارچ اجتناب گردد. و نیز در این ۳ روز استحمام نکند.
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده
موارد دیگر
کاربرد