Fluid Culture

نام کامل تستFluid Culture
نام اختصاریFlu . Cul
نوع نمونهآمینوتیک، BAL، مایعات شکم، آسیت، پریکارد، پلور،
حجم نمونه۲
روش انجامCulture
بخشمیکروب شناسی
ماشین
زمان انجام۶ روزه
شرایط نگهداری نمونهکمتر از ۱ روز در دمای۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد
شرایط ارسالدر دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد
شرایط بیمارتا ۳ روز قبل از انجام آزمایش از مصرف آنتی‌بیوتیک اجتناب گردد
معیارهای رد نمونهنمونه ای که در محیط انتقالی نامناسب انتقال یابد- نمونه ی بدون برچسب یا با برچسب اشتباه- حجم ناکافی نمونه- نمونه ی نگهداری شده در یخچال
موارد دیگر
کاربرد