Fibrinogen

نام کامل تستFibrinogen
نام اختصاریFib
نوع نمونه، پلاسمای PCسیتراته، (سدیم %سیترات ۳.۲
حجم نمونه۱
روش انجامCoagolometric
بخشهماتولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونهتا ۴ ساعت در دمای۲۵-۲۰ یا ۱ روز در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، ۳۰ روز در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد
شرایط ارسالمنجمد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهضدانعقاد، نامناسب، همولیز، لخته، نمونه‌ای که بیشتر از ۴ ساعت در دمای اتاق باشد
موارد دیگر
کاربرددر بررسی موارد خونریزی، مشکلات انعقادی، PT, PTT بالا،یا بعنوان بخشی از پانل تشخیصی DIC اندازه گیری میشود.