Fat Stool(III)

Fat Stool(III) 
نام اختصاریFat. St
نوع نمونهمدفوع
حجم نمونه۱/۳ ظرف مدفوع
روش انجامSudanIII
بخشانگل شناسی
ماشین
زمان انجام۱-۲ روز
شرایط نگهداری نمونهکمتر از ۱ روز در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط ارسالدر دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، حجم ناکافی نمونه، آلودگی ظرف نمونه
موارد دیگر
کاربردتشخیص مشکلات مربوط به پانکراس، کبد یا روده و هم چنین تشخیص سوء جذب چربی