Eosinophilia in nasal secretions

Eosinophilia in nasal secretions

نام کامل تستEosinophilia in nasal secretions
نام اختصاریEosin. nasal
نوع نمونهترشحات بینی
حجم نمونه
روش انجامMicroscopic
بخشهماتولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونهتا ۱ روز در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد،
شرایط ارسالکمتر از ۱ روز در دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده،
موارد دیگر
کاربردمعمولا برای غربالگری موارد آلرژیک از جمله رینیت آلرژیک کاربرد دارد . همچنین دارای ارزش تشخیصی در افتراق موارد آلرژیک از مواد عفونی است . این تست در ارزیابی علت آسم در کودکان و بالغین نیز کاربرد دارد .