Eosinophilia in nasal secretions

نام کامل تستEosinophilia in nasal secretions
نام اختصاریEosin. nasal
نوع نمونهترشحات بینی
حجم نمونه
روش انجامMicroscopic
بخشهماتولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونهتا ۱ روز در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد،
شرایط ارسالکمتر از ۱ روز در دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده،
موارد دیگر
کاربردمعمولا برای غربالگری موارد آلرژیک از جمله رینیت آلرژیک کاربرد دارد . همچنین دارای ارزش تشخیصی در افتراق موارد آلرژیک از مواد عفونی است . این تست در ارزیابی علت آسم در کودکان و بالغین نیز کاربرد دارد .