Endomysial (EMA) (IgA)

نام کامل تستEndomysial (EMA) (IgA)
نام اختصاریEMA(IgA)
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۰.۵
روش انجام(Immuno Fluoresence (IFA
بخشایمونولوژی
ماشینImmuno Fluoresence Microscope
زمان انجامسه شنبه
شرایط نگهداری نمونهتا ۲ روز در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، و پس از آن در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، حجم ناکافی نمونه
موارد دیگر
کاربردجهت تشخیص بیماری سلیاک