Coombs Wright

نام کامل تستCoombs Wright
نام اختصاریCoombs Wright
نوع نمونهسرم، مایع نخاع، مایعات بدن
حجم نمونه۰.۵
روش انجامAgglutination Tube aggl
بخشسرولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونهتا ۲روز در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، و پس از آن در دمای ۲۰-درجه سانتیگراد
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، حجم ناکافی نمونه
موارد دیگر۳روزه
کاربردنشان دهنده وجود آنتی بادیهای ناقص بروسلا از کلاسهای IgA و IgG