Coombs( Indirect )

نام کامل تستCoombs( Indirect )
نام اختصاریCoombs ( Indirect )
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۰.۵
روش انجامسرم
بخشسرولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونهتا ۱ روز در دمای ۲ تا ۸ درجه
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، همولیز ، لیپیمیک شدید، حجم ناکافی نمونه
موارد دیگر
کاربردشناسایی آنتی بادی علیه آنتی ژنهای سطحی گلبولهای قرمز (غیر از AB)، آماده سازی خون جهت تزریق، در بارداری بخصوص مادرانی که Rh منفی دارند