Cold Agglutination

نام کامل تستCold Agglutination
نام اختصاریCold. Agg
نوع نمونهسرم یا پلاسمای بیمار
حجم نمونه۱
روش انجامSemi Quantitative Hemagglutination
بخشهماتولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه با هماهنگی
شرایط نگهداری نمونهتا۲ ساعت در دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد، ۱۴ روز در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، ۱۲ ماه در دمای ۲۰-درجه سانتیگراد
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونههمولیز، لیپیمیک شدید، قرار دادن نمونه در یخچل قبل از جداسازی، حجم ناکافی نمونه
موارد دیگرنمونه خون تا قبل از جداسازی در دمای ۳۷ درجه سانتیگرادقرار گیرد پس از خونگیری در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و سرم ارسال گردد
کاربردجهت تشخیص بیماری همولتیک حاد و یا مزمن ایجاد شده در اثر اتوآنتی بادی های آگلوتنین سرد در بدن افراد می باشد.این اتوآنتی بادی ها در بدن بر علیه برخی شاخص های آنتی ‍ژنی روی گلبولهای قرمز ایجاد می گردد و در شرایط سخت بیماری های عفونی خاص همچون پنومونی مایکوپلاسمایی و مونونوکلئوز عفونی افزایش آگلوتنین های سرد و علائمی همچون سیانوز نقاط انتهایی بدن که در معرض سرما قرار دارد و در موارد حاد همولیز اتفاق می افتد.