Clotting time (CT)

نام کامل تستClotting time (CT)
نام اختصاریCT
نوع نمونهخون تام
حجم نمونه
روش انجامCoagolation
بخشهماتولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونه
شرایط ارسال
شرایط بیماربه مصرف آسپرین توجه شود
معیارهای رد نمونه
موارد دیگر
کاربرد.زمان لخته شدن نرمال برای خون بیمار در شرایط آزمایشگاهی در صورت مشکلات انعقادی و پلاکتی از حد نرمال خود فراتر خواهد رفت .این آزمایش معمولا قبل از اعمال جراحی درخواست می گردد