Cervical Secretion Culture

نام کامل تستCervical Secretion Culture
نام اختصاریCerv. Cul
نوع نمونهترشحات واژن- دهانه رحم- مجرای ادراری
حجم نمونه۴سواپ جهت برداشت نمونه برای کشت و لام گرم
روش انجامCulture & grame stain
بخشمیکروب شناسی
ماشین
زمان انجام۴ روزه
شرایط نگهداری نمونهکمتر از یک روز در دمای ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد
شرایط ارسالتا ۳ روز قبل از نمونه‌گیری از مصرف آنتی‌بیوتیک اجتناب گردد
شرایط بیمارعدم استفاده از کرم واژینال مصرف آنتی‌بیوتیک
معیارهای رد نمونهنمونه‌ای که بیش از ۲۴ ساعت از زمان نمونه‌گیری آن گذشته باشد. مصرف آنتی بیوتیک پیش از نمونه گیری
موارد دیگرا۱ سواپ جهت تهیه لام مستقیم و ۱ سواپ جهت کشت
کاربردبررسی علت ترشحات غیرطبیعی واژن و ضایعات ژنیتال