Calprotectin Stool

نام کامل تستCalprotectin Stool
نام اختصاریCalpro.St
نوع نمونهمدفوع
حجم نمونه۱گرم
روش انجامElisa
بخشایمونولوژی
ماشینAlegria
زمان انجام۲ روزه
شرایط نگهداری نمونه۱ روز در دمای° ۸-۲
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، نمونه مانده
موارد دیگر
کاربردبه عنوان یک مارکر تشخیصی، پاسخ به درمان و مانیتورینگ در بیماری های التهابی روده (IBD) مانند کرون، کولیت خونریزی دهنده، پولیپ روده و سرطان کولون کاربرد دارد.