C-Reactive Protein (CRP)

نام کامل تستC-Reactive Protein (CRP)
نام اختصاریCRP
نوع نمونهسرم، مایع نخاع
حجم نمونه۰.۵
روش انجامَAgglutination
بخشسرولوژی
ماشین
زمان انجامروزانه
شرایط نگهداری نمونهتا ۲ روز در دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد، و پس از آن در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، همولیز مشهود، لیپیمیک شدید، حجم ناکافی نمونه
موارد دیگر
کاربردتشخیص وجود علایم بیماریهای التهابی، تشخیص زودهنگام عفونت در جراحیها، نظارت بر روند ترمیم زخمها، نظارت بر روند بهبود بیماریها