Blood Culture

نام کامل تستBlood Culture
نام اختصاریB. Cul
نوع نمونهخون کامل
حجم نمونهبرحسب سن: بزرگسالان ۲۰-۱۰ ml برای ۱۰۰ ml محیط کشت کودکان ۶-۲ ml برای ۵۰ml محسط کشت نوزادان ۳-۱ ml برای ۵۰ml محیط کشت
روش انجامCulture & grame stain
بخشمیکروب شناسی
ماشین
زمان انجام۳ روزه
شرایط نگهداری نمونهتا یک هفته در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد
شرایط ارسال-
شرایط بیمارناشتا لازم نیست عمل خون گیری هنگام شروع افزایش تب
معیارهای رد نمونهنمونه بیش از ۴۸ ساعت از زمان جمع آوری آن گذشته باشد و کشت داده نشود- نمونه ی خونی که در محیط انتقالی مناسب قرار نگرفته باشد- نمونه با برچسب نادرست- حجم ناکافی نمونه- آلودگی های محیطی- نمونه ای که پس از نمونه گیری در یخچال یا فریزر نگهدری شود
موارد دیگر
کاربردتشخیص علت عفونت باکتریایی یا قارچی در خون- تشخیص و افتراق باکتریمی موقت از دایم