Beta-۲- Microglobulin Urine

نام کامل تستBeta-۲- Microglobulin Urine
نام اختصاریU. Beta۲
نوع نمونهادرار
حجم نمونه۵
روش انجامELFA
بخشایمونولوژی
ماشینVIDAS
زمان انجامدوشنبه
شرایط نگهداری نمونه۵ روز در دمای° ۸-۲، ۱ سال در دمای ° ۲۰-
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، حجم ناکافی نمونه
موارد دیگر
کاربردارزیابی شدت و پیش‌آگهی بیماری‌هایی مانند: مالتیپل میلوما(multiple myeloma)، لوسمی(leukemia)، لنفوما(Lymphoma)
تشخیص و تمایز میان بیماری‌های کلیوی و تشخیص و شناسایی آسیب‌های کلیوی
مانیتور کردن روند بیماری و میزان اثربخشی درمان در بیماران تحت درمان