Anti Tissue Transglutaminase IgA

نام کامل تستAnti Tissue Transglutaminase IgA
نام اختصاریATTG IgA
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۰.۵
روش انجامElisa
بخشایمونولوژی
ماشینAlegria
زمان انجامدوشنبه
شرایط نگهداری نمونهتا ۵ روز در دمای ۸-۲درجه سانتیگراد،۶ ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد،
شرایط ارسالدر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونههمولیتیک، لیپیمیک
موارد دیگراز ذوب و فریز مجدد نمونه خودداری شود.
کاربردتشخیص بیماری سلیاک