Anti Muscle Specific Kinase Ab

نام کامل تستAnti Muscle Specific Kinase Ab
نام اختصاریAnti musk Ab
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۱
روش انجامElisa
بخشایمونولو‍ژی
ماشین
زمان انجامشنبه و سه شنبه
شرایط نگهداری نمونهدر° ۸-۲ و برای مدت طولانی تر در دمای ° ۲۰-
شرایط ارسالدر دمای ° ۸-۲ یا ° ۲۰-
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونه
موارد دیگر
کاربردتشخیص میاستنی گراویس