Anti mitochondrial M۲ Antibody

نام کامل تستAnti mitochondrial M۲ Antibody
نام اختصاریAMA
نوع نمونهسرم
حجم نمونه۰.۵
روش انجامElisa
بخشایمونولوژی
ماشینAlegria
زمان انجامپنج شنبه
شرایط نگهداری نمونهتا ۵ روز در دمای ۸-۲درجه سانتیگراد،۶ ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد،
شرایط ارسالر دمای ۸-۲ درجه سانتیگراد
شرایط بیمار
معیارهای رد نمونهعدم رعایت شرایط ذکر شده، همولیز مشهود یا لیپیمیک، حجم ناکافی نمونه،
موارد دیگر
کاربرداین تست برای کمک به تشخیص سیروز صفراوی اولیه (PBC) است. هنگامی که پزشک مشکوک است که فرد ممکن است بیماری خودایمنی PBC داشته باشد، درخواست می شود.